V Š E O B E C N É   O B C H O D N É   P O D M I E N K Y

 

 

 

 

 

1. Všeobecné ustanovenie

a) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi firmou Karol PODMANICKÝ-K.P.systém service so sídlom Legionárska 2 Trenčín zapísanou v OR vedenom v Trenčíne pod značkou ŽO 309-4801, ďalej len firmou K.P.systém a zákazníkmi firmy K.P.systém ďalej "kupujúci". Tieto podmienky platia pre všetky budúce obchodné vzťahy medzi K.P.systém a kupujúcim. Všeobecné obchodné podmienky sú rovnako neoddeliteľnou súčasťou prvej objednávky kupujúceho, kde kupujúci potvrdzuje svojím podpisom, že mu tieto boli poskytnuté a stávajú sa tak pre neho záväznými pre všetky ďalšie obchodné vzťahy s K.P.systém

b) Úprava týchto všeobecných obchodných podmienok podľa špecifických požiadaviek kupujúceho je po vzájomnej dohode možná. V prípade, že dôjde k pozmeneniu niektorých bodov týchto všeobecných obchodných podmienok, nie je týmto dotknutá platnosť ostatných nepozmenených bodov týchto všeobecných obchodných podmienok firmy K.P.systém.

c) Všetky ostatné situácie, ktoré tieto všeobecné obchodné podmienky neupravujú sa riadia zák. č. 513/1991 Sb. Obch.Z., v platnom znie je a predpismi a vyhláškami súvisiacimi.

d) Kupujúci pri zahájení obchodných vzťahov predkladá predávajúcemu informácie o svojom podnikateľskom oprávnení je a o svojej právnej subjektivite (výpis z obchodného registra, kópia živnostenského listu, kópia registrácie IČ pre DPH) a je povinný tieto údaje priebežne aktualizovať.
 

 

 

2. Objednávka

a) Tovar je možné objednať týmito spôsobmi: faxom, e-mailom, telefonicky, poštou, alebo osobne.

b) Nevyhnutnými náležitosťami každej objednávky sú:
* názov odberateľa a zákaznícke číslo, ak ho má,
* adresa pre doručenie faktúry a adresa pre doručenie tovaru,
* IČO, IČ pre DPH, číslo účtu a bankové spojenie,
* dátum vystavenia objednávky,
* meno a podpis oprávneného pracovníka, jeho kontaktné údaje, razítko spoločnosti,
* objednávkové číslo, popr. úplný popis tovaru a počet objednaných kusov,
* jednoznačný údaj o spôsobe odberu tovaru (poštou, spešninou, dobierkou, osobne) a konkrétny termín dodanie tovaru.

c) Ak v objednávke nie je uvedený spôsob odberu tovaru, vyhradzuje si K.P.systém právo na určenie spôsobu dopravy.

d) V prípade prvej objednávky vyžaduje K.P.systém predloženie výpisu z obchodného registra a kópie živnostenského listu. Po dobu troch mesiacov od začiatku obchodnej spolupráce je kupujúci povinný hradiť platbu predom prevodným príkazom, alebo dobierkou alebo inak určené podľa dohody.


3. Cena

a) Ceny tovaru sú dané cenníkom predávajúceho vydaným pre dané obdobie do doby jeho aktualizácie. Ceny najpredávanejších položiek sú  aktualizované podľa potreby. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien u jednotlivých položiek bez ukončení platnosti aktuálneho cenníka. Predávajúci bude cenníky zverejňovať na internetovej adrese www.kpsystem.smat.sk .

 
b/Všetky ceny, pokiaľ nie je stanovené inak, sú uvedené bez DPH. DPH bude ku všetkým čiastkam pripočítaná v zákonom stanovenej výške. Prvý odber tovaru za ceny podľa zaradenia kupujúceho do danej dealerskej kategórie, môže byť uskutočnený až po podpísaní Kúpnej zmluvy.

c) V uvedenej cene, pokiaľ nie je stanovené inak, nie sú obsiahnuté náklady na dopravu, na prepravné balenie, na poistenie v dobe prepravy, poštovné ani iné položky súvisiace akokoľvek so špecifikami, ktoré si kupujúci vyžiada. Tieto položky budú k uvedenej cene pripočítané podľa obecne platných sadzobníkov firmy K.P.systém alebo tretích osôb, ktoré sa podieľajú na splnení vyžiadaných špecifík.

d) Záväznou cenou je cena, uvedená v platnom cenníku predávajúceho a ktorá je uvedená na faktúre, či výdajovom doklade, nie však cena uvedená v niektorom z propagačných materiálov. V prípade, že kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie objednávky s informáciou, že tovar nie je v dobe objednania na sklade, bude tovar vyúčtovaný podľa aktuálnych cien platných ku dňu odberu tovaru kupujúcim.

e) Pri zostavovaní záväznej objednávky je možné používať len aktuálny cenník. Cenník starší môže byť použitý len pre zostavenie informačnej objednávky. Ceny v týchto starších cenníkoch nie sú už pre firmu K.P.systém záväzné.

f) firma K.P.systém si vyhradzuje právo na zmenu cien oproti aktuálnemu cenníku a rovnako zmenu cien oproti aktuálnemu cenníku v závislosti na zmene kurzu devíz. Firma K.P.systém sa zaväzuje pristúpiť k tomuto kroku len vo výnimočnom prípade.

g) Pokiaľ kupujúci požiada o svojvoľné stornovanie už potvrdenej objednávky, a bude ho firma K.P.systém akceptovať, má nárok na uhradenie nákladov s týmto stornovaním súvisiacich, a to až do výšky 5% z celkové ceny objednaného tovaru. Stornovať nie je možné tú objednávku, u ktorej už došlo k oznámeniu o pripravenosti odovzdať objednaný tovar.
 

 

 

4. Dodacie podmienky

a) Dodacie podmienky a lehoty musia byť v prípade, že si kupujúci nepreberá vec okamžite a osobne, stanovené písomne. V prípade písomného nestanovenia dodacích lehôt je dodacia lehota 30 dní odo dňa, keď bola cena tovaru riadne uhradená.

b) Za nesplnenie dodacích lehôt nebudú považované tie prípady, keď nie je dodanie uskutočniť z dôvodov neprekonateľnej prekážky, tzn. živelné pohromy, štrajky a iné nepredvídateľné skutočnosti.

c) Čiastočné splnenie dodávky je možné. U dodacích listov platí každá dodávka ako samostatná služba. Pokiaľ by dodávka nebola prevedená ani do dvojnásobku dodací lehoty (tzn. do 60-tich dní od riadneho uhradenia ceny tovaru), má kupujúci nárok odstúpiť od plnenia zo strany firmy K.P.systém a má nárok na vrátenie už uhradených čiastok v plnej výške. Pokiaľ by kupujúci trval i po tejto lehote na dodaní objednaného tovaru, je treba uzatvoriť novú kúpnu zmluvu.

d) Firma K.P.systém neručí za škody na tovare, ktoré vzniknú v dobe prepravy tovaru zo skladu firmy K.P.systém ku kupujúcemu, pokiaľ túto dopravu nezaisťuje firma K.P.sytém svojimi vlastnými prostriedkami.

e) Právo uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady množstva a druhu dodaných produktov je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu. Toto právo sa považuje za riadne uplatnené len vtedy, ak kupujúci predávajúcemu podá najneskôr nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky správu o vadách dodávky. Vymenený tovar bude zaslaný kupujúcemu späť v čo najkratšom možnom termíne po obdržaní vadného tovaru od kupujúceho.
 

 

 

5. Preprava tovaru

Kupujúci môže odobrať tovar od firmy K.P.systém nasledujúcimi spôsobmi:

a) osobný odber je možné realizovať v predajni firmy K.P.systém,Legionárska 2,Trenčín

b) Doklady o tovare sú priložené k zásielke. Formy: pošta,  popr. ďalšie spôsoby podľa dohody.Účtuje firma K.P.systém  manipulačný poplatok vo výške 99 Sk. Ak firma  nemôže vykryť objednávku v plnom rozsahu z dôvodu nedostatku tovaru na sklade, účtuje si manipulačný poplatok len pri odosielaní prvej časti zásielky.
V prípade dodávky tovaru na dobierku sa platba za tovar uskutočňuje priamo dopravcovi. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je nutné ihneď previesť so šoférom zápis, ktorý bude priložený k súpiske o prevzatí, a rovnako informovať pracovníkov obchodného oddelenia. Pokyny, ako postupovať v prípade reklamácie, sú uvedené v Reklamačnom protokole.

c) rozvoz tovaru firmou K.P.systém v Trenčíne a blízkom okolí – do 15km - podľa dohody a zadarmo
 

 

 

6. Vlastnícke práva

a) Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny (ďalej tovar vo fáze až do zaplatenia kúpnej ceny označovaný ako "tovar s výhradou"). Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny včas a riadne nesmie s nezaplateným tovarom nijako právne disponovať, tzn. hlavne ho prevádzať na tretie osoby, alebo ho akokoľvek právne zaťažovať (tzn. hlavne k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo) ani tovar spracovávať.

b) V prípade, že nedôjde k riadnemu uhradeniu pohľadávok súvisiacich s už vydaným tovarom, je kupujúci povinný firme K.P.systém vydať späť tento jemu poskytnutý „tovar s výhradou„ a to na vlastné náklady. Kupujúci má povinnosť umožniť majiteľovi firmy K.P.systém alebo ním určenej osobe  prístup k tovaru.
 

 

 

7. Platobné podmienky

a) Platby kupujúcich za tovar a služby firmy K.P.systém sa uskutočňujú ako:
* platby dopredu
* platby v hotovosti (vrátane platby na dobierku prepravnej službe)
* platby na základe faktúry s danou dobou splatnosti

b) Pokiaľ nie je stanovené v individuálnej zmluve, alebo dodatku k týmto všeobecným obchodným podmienkam inak, je splatnosť vystavených daňových dokladov (faktúr) sedemdňová.

c) Platba sa považuje za prevedenú, v prípade pripísania príslušnej čiastky na bankové konto firmy K.P.systém, v prípade preplatenie prípadne vystaveného šeku, alebo v prípade vyplatenia čiastky dodávateľovi v hotovosti.

d) Pokiaľ nebude platba riadne prevedená do konca dňa, ktorý bol označený ako deň splatnosti, firma K.P.systém si vyhradzuje právo na zvýšenie dlžnej čiastky o úrok z omeškania platby vo výšky 0,07% z dlžnej čiastky za každý započatý deň, nasledujúci po dni splatnosti. Pätnástym dňom po dni splatnosti má predávajúci naviac právo na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dlžnej čiastky za každý ďalší deň omeškania.

e) Všetky platby kupujúceho budú zásadne pripisované na prípadné najstaršie pohľadávky, ktoré ešte neboli riadne uhradené, a to aj v prípade, že kupujúci uskutočňuje túto platbu za odlišným účelom. Pokiaľ v dôsledku nevyrovnania starších pohľadávok bol založený nárok na náhradu nákladov a úrokov z omeškania platby spojený s týmito staršími pohľadávkami, ktoré ešte neboli uhradené, bude akákoľvek prípadná platba zo strany kupujúceho, ktorý sa v tomto omeškaní nachádza, použitá najprv na uhradenie týchto položiek, potom na uhradenie starších pohľadávok, z ktorých tieto nároky firme K.P.systém vznikli a potom až ako úhrada pohľadávok novších.

g) Firma K.P.systém môže kupujúceho, ktorý sa nachádza v platobnom omeškaní, vylúčiť z ďalších dodávok a subdodávok skôr už dohodnutých.
 

 

 

8. Záruka

a) Firma K.P.systém poskytuje na predaný tovar záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja tohoto tovaru. Iná záručná doba je možná len pokiaľ bola výslovne zjednaná v kúpnej zmluve.

b) Záruka bude realizovaná formou bezplatných záručných opráv. Termíny týchto záručných opráv sú zmluvné. Len v prípade, že bude závada na tovare neopraviteľná, má kupujúci nárok na výmenu vadného tovaru za nové. Pokiaľ nie je firma K.P.systém schopná poskytnúť kupujúcemu za tovar uznaný ako neopraviteľný tovar nový, vzniká kupujúcemu nárok na vrátenie plnej kúpnej ceny tohoto tovaru, ktorú firme K.P.systém uhradil.

c) Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá zo zákona, musí kupujúci uplatniť najneskôr do konca zákonnej zodpovednosti, a v prípade reklamácie vád tovaru, za ktorého kvalitu prevzal predávajúci záruku, musia byť vady reklamované najneskôr do konca záručnej lehoty.
 

 

 

9. Dodatky

a) Pokiaľ by mala byť vyslovená neplatnosť niektorých ustanovení tohoto dokumentu, alebo pokiaľ by mala byť nahradená, či doplnená novými ustanoveniami, nie je tým dotknutá platnosť týchto všeobecných obchodných podmienok. Odchýlky od týchto obchodných podmienok sú účinné len vtedy, ak sú písomne potvrdené oboma stranami.

b) firma K.P.systém nie je povinná v prípade zmien, či doplnkov v tomto dokumente tieto oznámiť všetkým svojim kupujúcim. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na serveri www.kpsystem.smat.sk a sú k dispozícii na predajni firmy K.P.systém

c) Všeobecné obchodné podmienky majú prednosť pred inými obchodnými podmienkami, zvlášť akýmikoľvek obchodnými podmienkami kupujúceho. Iné obchodné podmienky než tieto nemôžu byť na obchodný vzťah, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami použitý, a to ani v prípade, že proti nim firma K.P.systém výslovne nič nenamietla.

d) Všetky ustanovenia tohoto dokumentu sa riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení a predpismi súvisiacimi.


Toto vydanie platí od 1.8.2006.
Karol Podmanický v.r.
majiteľ

 

 

 

 

 

Neprihlásený uživateľ

Novinky

16.02.2018
Držiak (gamepad) na mobil
Skvelá vychytávka pre všetkých hráčov mobilných hier. Vďaka držiaku (gamepadu) budete mať svoj mobil pevne v ruke a neutečie vám žiadna výhra. Držiak ľahko prenosný, štýlový a nevyžaduje žiadne párovanie cez bluetooth. Jednoducho nasadíte na mobil a môžete hrať.
15.02.2018
4 portový hub USB C (3.1) - USB A (3.0)
Máte nedostatok USB portov vo Vašom PC či notebooku? Pripojte svoje zariadenia a prenášajte dáta vysokou rýchlosťou. Hub s pripojením USB C a 4 portami USB 3.0 zvláda prenosovú rýchlosť až 5 Gbps.
09.02.2018
Gyroskopický držiak Sport X1
Natáčajte si ostré a kvalitné videá aj pri športovaní. Stabilizátor obrazu Sport X1 Vám umožní natáčať si svoje super jazdy na bicykli, motorke, skateboardu, lyžiach, snowboardu... jednoducho kde si len spomeniete.
08.02.2018
Luxusné dizajnové powerbanky
Nenechajte sa obmedzovať vybitým mobilom, majte vždy po ruke power bank. Oceníte ho vždy, keď budete potrebovať nabiť telefón a nebudete mať prístup k el. sieti. Krásny brúsený kovový povrch naviac bude potechou aj pre Vaše oko.
07.02.2018
Magnetický USB kábel
Magnetický USB (2.0) kábel s vymeniteľnými koncovkami - USB C, micro USB a Lightning už nedáte z ruky. Jednoducho nasadíte koncovku do zariadenia, magnetickou silou pripojíte kábel a nabíjate alebo prenášate dáta z ďalšieho zdroja. Naviac vďaka opleteniu a striebornej farbe vypadá naozaj luxusne.
01.02.2018
Herné kreslá Red Fighter
Sortiment herných doplnkov Red Fighter sa rozšíril o kvalitné dizajnové kreslá vhodné aj do kancelárie za super cenu. Ergonomické herné kreslá s mäkkou výplňou a vysoko kvalitným poťahom prinášajú dokonalú oporu pre každú časť tela. V kombinácii s rôznymi možnosťami nastavenia dávajú užívateľom pocit celkového uvoľnenia aj pri dlhodobom hraní. Kreslo ponúka rôzne nastavenia pre maximálne pohodlie, môžete si nastaviť lakťové opierky, výšku sedadla alebo sklon operadla podľa individuálnych potrieb.

Akcie

14.02.2018
Moonlight: Oslnivá jednoduchosť pre Váš interiér
Zabudnite na ozdobné lustre a stropné svietidlá. Osobitý štýl môže byť čistý a pritom hravý. A čo tak zavesiť žiarovku priamo na kábel? Nechajte sa inšpirovať....
06.02.2018
Dostaň sa do kondície s Polarom
Zabojuj a dostaň sa do kondície. Chytrá elektronika Polar sa stane tvojim pomocníkom a osobným trénerom pri plnení každodenných cieľov.
30.01.2018
HP: Ink cashback pre koncových zákazníkov

Akcia pre koncových zákazníkov!
Vyberte si svoju obľúbenú kombináciu a ušetrite s originálnymi atramentovými kazetami HP 950/951 XL. Ponuka platí do 30. 4. 2018.

30.01.2018
HP: Toner cashback koncovým zákazníkom
Akcia pre koncových zákazníkov!
Získajte až 100 € späť so službou cashback pri kúpe originálneho tonera HP.  Ponuka platí do 30. 4. 2018.
10.01.2018
Dymo štítkovač XTL500 so zľavou 25%
Neváhajte a získajte zľavu 25% na kufríkovú sadu štítkovača Dymo XTL 500 v našej výhodnej ponuke do 31. 3. 2018.
10.01.2018
Dymo štítkovač LM280 so zľavou 20%
Získajte viac za menej ... Využite výhodnú ponuku a nakúpte tlačiareň štítkov Dymo LM 280 so zľavou 20%.